Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 4     Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden KIDS MIXFOOD Culinair Service

Artikel 1  Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1 KIDS MIXFOOD:

de gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: KIDS MIXFOOD

1.2 Levering / activiteit:

Hieronder vallen alle producten/ diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met KIDS MIXFOOD;

1.3 Opdrachtgever:

de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met KIDS MIXFOOD een overeenkomst heeft gesloten;

1.4 Overeenkomst:

de wederzijdse verbintenis, waarbij KIDS MIXFOOD zich verplicht één of meer dienst(en) te verlenen dan wel een of meer product(en) te leveren, tegen een door opdrachtgever te betalen prijs;

1.5 Annulering:

de in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel in de schriftelijke vorm door KIDS MIXFOOD gedane mededeling dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet zal worden uitgevoerd;

1.6 Dagen:

met dagen worden kalenderdagen bedoeld;

1.7 Werkdagen:

met werkdagen worden alle dagen bedoeld met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen in Nederland erkende feestdagen;

1.8 Leverancier:

degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert;

1.9 De directie:

Zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam – onder dossiernummer 50144057.

2.0 Participant:

degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;

2.1 Wederpartij:

zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

2.2 AVKIDS MIXFOOD:

algemene voorwaarden KIDS MIXFOOD Culinair Service.

Artikel 2 Werkingssfeer

Lid 1: Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van KIDS MIXFOOD, tenzij tussen KIDS MIXFOOD en de

wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast deze AVKIDS MIXFOOD andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVKIDS MIXFOOD;

Lid 2: KIDS MIXFOOD is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat KIDS MIXFOOD de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd;

Lid 3: Afwijken van de AVKIDS MIXFOOD is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval;

Lid 4: Zijn de AVKIDS MIXFOOD eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatste geldende versie van de AVKIDS MIXFOOD toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen;

Lid 5: Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij KIDS MIXFOOD rusten;

Lid 6: De in het vorige lid bedoelde bescheiden blijven eigendom van KIDS MIXFOOD. KIDS MIXFOOD behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 3 Offertes

Lid 1: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van KIDS MIXFOOD vrijblijvend;

Lid 2: Offertes met een herhalend karakter binden KIDS MIXFOOD slechts voor het door KIDS MIXFOOD schriftelijk vastgestelde tijdsbestek;

Lid 3: Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan KIDS MIXFOOD door leveranciers;

Lid 4: De prijzen die genoemd zijn in de offertes van KIDS MIXFOOD dan wel de gehele offertes hebben een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders vermeld of tenzij KIDS MIXFOOD de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan KIDS MIXFOOD de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

Artikel 4 Volmachten

Lid 1: Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van KIDS MIXFOOD – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden;

Lid 2: Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 Wijzigingen in de opdracht

Lid 1: Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan KIDS MIXFOOD ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven,

dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever;

Lid 2: Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door KIDS MIXFOOD schriftelijk zijn aanvaard;

Lid 3: KIDS MIXFOOD behoudt zich het recht voor, om in overleg met de opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de overeenkomst van opdracht wenst te ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door KIDS MIXFOOD voorbereide en/of uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst inclusief de reeds door KIDS MIXFOOD bestede tijd.

Artikel 6 Opdrachtbevestiging

Lid 1: Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. KIDS MIXFOOD kan een opdrachtbevestiging zenden die uiterlijk binnen 5 werkdagen nadien of per omgaande indien de opdracht of bestelling eerder plaats moet vinden, ondertekend retour aan KIDS MIXFOOD moet worden gestuurd per post dan wel per fax of in gescand per e-mail;

Lid 2: Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van KIDS MIXFOOD zal zijn, kunnen hieraan door de opdrachtgever geen rechten ontleend worden;

Lid 3: KIDS MIXFOOD is pas gebonden op het moment dat hun schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard of wanneer de opdrachtbevestiging ondertekend retour in het bezit is van KIDS MIXFOOD. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gedane mededelingen betreffende de opdracht of bestelling, berust bij opdrachtgever.

Artikel 7 Annulering

Lid 1: Bij gehele of gedeeltelijke annulering tot 15 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit bent u 20% van de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs aan KIDS MIXFOOD verschuldigd;

Lid 2: Bij gehele of gedeeltelijke annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit bent u 40% van de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs aan KIDS MIXFOOD verschuldigd;

Lid 3: Bij gehele of gedeeltelijke annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit bent u 80% van de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs aan KIDS MIXFOOD verschuldigd;

Lid 4: Bij gehele of gedeeltelijke annulering na deze termijn bent u de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs verschuldigd;

Lid 5: Annulering van een levering / activiteit dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door KIDS MIXFOOD.

Artikel 8 Wijziging in deelname aantallen

Lid 1: Tot 7 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit kunt u 15% van

het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen. Indien het aantal gasten tot 7 werkdagen voor aanvang van de levering/activiteit met meer dan 15% naar beneden wordt bijgesteld is sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;

Lid 2: Bij een vermindering van het aantal gasten binnen 7 werkdagen voor aanvang van de levering dan wel een bijstelling naar beneden van het aantal gasten met een percentage van meer dan 15% is sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;

Lid 3: Tot 3 werkdagen voor aanvang van de levering/ activiteit kan een toename plaatsvinden van het aantal deelnemers, waarvoor alsdan een aangepaste overeenkomst van opdracht zal worden gesloten;

Lid 4: Bijstelling van het aantal deelnemers dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door KIDS MIXFOOD.

Artikel 9 Uitvoering

Lid 1: De opdrachtgever staat ervoor in dat KIDS MIXFOOD alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren, onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimtes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

Lid 2: KIDS MIXFOOD is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de offerte en/of opdrachtbevestiging, zonder bericht en zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij KIDS MIXFOOD in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van KIDS MIXFOOD een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert;

Lid 3: Indien KIDS MIXFOOD etenswaar en/of dranken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het etenswaar en/of de dranken vanaf het moment van aflevering.

Artikel 10 Reclame

Lid 1: Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever met KIDS MIXFOOD is overeengekomen;

Lid 2: Reclames en klachten zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht;

Lid 3: Het uitgangspunt bij reclames of klachten is de tussen KIDS MIXFOOD en opdrachtgever overeengekomen offerte en/of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in de offerte, opdrachtbevestiging en/of prospectussen binden KIDS MIXFOOD niet;

Lid 4: Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de door KIDS MIXFOOD opgemaakte en verzonden factuur tijdig te betalen, tenzij sprake is van een

dusdanige tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen opdracht dat een betaling van het volledige factuurbedrag in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Artikel 11 Betaling

Lid 1: De door ons vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien een levering / activiteit plaatsvindt in naam van een onderneming, dan zullen de prijzen exclusief BTW worden vermeld;

Lid 2: Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging ten behoeve van een levering / activiteit welke een bedrag van € 2.500 inclusief BTW te boven gaat, ontvangt opdrachtgever een voorschotnota voor 50% van de totaalsom bij een overeengekomen vast bedrag. Bij een opdrachtbevestiging waaruit blijkt dat het totaalbedrag op basis van nacalculatie plaatsvindt, zal na ondertekening van de opdrachtbevestiging een schatting worden gemaakt van het te factureren bedrag, waarvan 50% als voorschotnota in rekening wordt gebracht, indien het naar verwachting te

factureren bedrag de som van € 2.500 te boven gaat. De voorschotnota dient binnen een termijn van  14 dagen na de  datum, vermeld op de voorschotnota, te zijn voldaan of indien de levering / activiteit eerder plaatsvindt uiterlijk 1 week voor aanvang van de levering / activiteit dan wel per omgaande indien de levering / activiteit  plaatsvindt binnen 1 week na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging.

Lid 3: Bedragen vermeld op facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer:5011661 t.n.v. Kids Mix Food Culinair Service onder vermelding van het factuur- en klantnummer. (ING BANK te Spijkenisse). Eventuele verrekeningen in deelname, evenals extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd;

Lid 4: Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een levering / activiteit worden achteraf gefactureerd;

Lid 5: Indien de opdrachtgever nalaat om een der betalingen tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, eenzijdig te beëindigen. De eventueel door ons reeds gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;

Lid 6: Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is direct in verzuim en aldus de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien;

Lid 7: Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 25% van de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 12 Aansprakelijkheid/ garantie

KIDS MIXFOOD staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of KIDS MIXFOOD al dan niet medewerkers of andere dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 13 Uitsluiting/ beperking aansprakelijkheid

Lid 1: Behoudens de verantwoordelijkheid van KIDS MIXFOOD krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is KIDS MIXFOOD nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:

a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door KIDS MIXFOOD;

b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.

Lid 2: Iedere eventuele aansprakelijkheid van KIDS MIXFOOD uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is,

het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KIDS MIXFOOD vergoed wordt.

Artikel 14 Deelnemers en haar verplichtingen

Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan KIDS MIXFOOD besluiten deze van (verdere) deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 15  Schade en of vernielingen tijdens activiteit/ opdracht

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, op de opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 16  Retentierecht

Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die KIDS MIXFOOD onder zich heeft, is KIDS MIXFOOD gerechtigd die goederen onder zich te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die KIDS MIXFOOD heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17 Klachten

Lid 1: De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan KIDS MIXFOOD te melden, opdat KIDS MIXFOOD de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt op het moment dat de diensten tijdens de normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten de normale werkuren worden verricht dan dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden;

Lid 2: Eventuele klachten worden door KIDS MIXFOOD slechts in behandeling genomen, indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan KIDS MIXFOOD doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen KIDS MIXFOOD schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 18 Eigendom goederen

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtgever ter beschikking gestelde niet voor consumptie geschikte goederen, blijven eigendom van KIDS MIXFOOD. Indien dergelijke goederen van KIDS MIXFOOD achterblijven dient hiervan melding te worden gedaan aan KIDS MIXFOOD en dienen deze aan KIDS MIXFOOD geretourneerd te worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden dan wel personeelsleden of derden  veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan KIDS MIXFOOD worden vergoed.

Artikel 19  Overmacht

Lid 1: Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is KIDS MIXFOOD gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden KIDS

MIXFOOD het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door KIDS MIXFOOD verrichte werk uit te betalen;

Lid 2: In geval van een niet aan de schuld van KIDS MIXFOOD toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zal de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door KIDS MIXFOOD uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Artikel 20  Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door KIDS MIXFOOD bedachte handelingen ter uitvoering van de bijeenkomst / activiteit / en dergelijke zullen aan KIDS MIXFOOD toebehoren.

Artikel 21 Geschilbeslechting

In afwijking van dan wel aanvulling op de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en KIDS MIXFOOD, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de kantonrechter te Rotterdam dan wel de rechtbank te Rotterdam

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen KIDS MIXFOOD en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Kenbaarheid AVKIDS MIXFOOD

Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 50144057 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. KIDS MIXFOOD heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen.